X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

دریافت فایل اشنایی کامل UML


26 قالب ورد

WORD

لینک دریافت فایل پایین توضیحات

زبان مدل سازی یکپارچه (UML) زبانی مشخص سازی ، مجسم سازی ، ساخت مستند سازی دست اوردهای سیستم نرم افزاری مدل سازی کار دیگر سیستمهای غیر نرم افزاری .

Uml مجموعه بهترین تجربیات مهندسی که موفقیتشان مدل سازی سیستمهای بزرگ پیچیده اثبات رسیده عرضه دارد.

تعریف UML  شامل اسناد زیر گردد :

معنا شناسی  UML : که مفاهیم غنی دستور نگارش وعلا یم زبان مدلسازی یکپارچه تعریف کند UMLبه وسیله بسته صورت معماری گونه لا یه بندی سازماندهی میشود . در  هر بسته عناصر مدل حست دستور نگارش (با استفاده متن عبارت زبان محدودیت شیء معروف OCL )و معانی (با استفاده متن دقیق) تعریف شوند .

راهنمای علایم UML : فکر اندیشه تعریف کند مثال خوبی ارایه کند. علایم UML نحو گرافیکی بیان معانی توصیف شده توسط فرا مدل UML ارایه کند.

توسعه UML فرایند شیءدر مهندسی نرم افزارو توسعه UML مدل سازی تچارت : توسعه UML شامل توسعه خاص فرایند توسعه خاص حوزه مسیله UML برحسب مکانیزم توسعه شان ایکون نمودار فرایند گردد .

2) فراهم اوردن مکانیزم توسعه تخصیص بسط مفاهیم اساسی : بدین معنا که عین انکه انتظار میرود UML براساس نیازهای جدید حوزه خاص جفت جور شود نمی خواهد اجبار کند مفاهیم اساسی مشترک هر حوزه جدیدی دوباره تعریف شود پیاده سازی گردد. البته مفاهیم اساسی نباید بیش حد تغییر یابند. بنابراین کاربران نیازمندند که قادر باشند : 1- مدل استفاده مفاهیم اساسی بسازند بدون انکه مکانیزم توسعه بسیاری برنامه کاربردی نرمال بکار گیرند .

و...


uml