X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

کاراموزی عمران مجتمع پزشکان


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 33

 

مقدمه

ساخت مجتمع بهداشتی تشخیصی درمانی پزشکان واقع بلوار حجاب قاسم اباد برعهده شرکت پیمانکاری بهسازان شرق بوده که شرکت گرید 3 ابنیه گرید 2 تاسیسات دارا باشد.

ارجاع کار کار فرمایی شرکت سرمایه گذاری توس گستر طریق مناقصه اساس فهرست بها زمینی متراژ سه هزار پانصد متر مربع زیربنایی معادل دوازده هزار متر مربع شرکت بهسازان شرق واگذار شده است. که شرکت پیمانکاری مدیر عاملی اقای مهندس شریف خانی اداره شود.

هدف اجرای پیمان (ساخت مجتمع پزشکان) ایجاد یک مجتمع مجهز بهداشتی درمانی بلوار حجاب قاسم اباد مشهد بوده که تواند اهالی منطقه بسیار مفید واقع شود.

شروع پیمان تاریخ 18 اردیبهشت 1384 اغاز شده پایان اذرماه 1386 پایان پذیرد.

تعداد پرسنل کارگاهی دفتری پیمانکار شامل چهار مهندس یک تکنسین فنی، یک کارپرداز، یک مامور خرید، سرکارگر، انباردار 30 معمار بطور معمول 25 کارگر باشد.

تعداد مهندسین ناظر اجرای صحیح پروژه 2 نفر باشد که کارگاه مقیم باشند که طرح مشاورت شرکت وراز انجام پذیرد.

مهندس مشاور واحد تهیه کننده براورد توجه شرایط نیاز هر کار همچنین روش انتخاب شده اجرای اقتصادی روش تجهیز کارگاه تعیین مبنای هزینه مربوط طبق ردیف پیش بینی شده فهرست تجهیز برچیدن کارگاه برحسب قیمتهای محل اجرای عملیاتی منظور نمودن هزینه بالا سری صورت مقطوع براورد نموده برابر ردیف نظر درج کند چنانچه مشخصات ویژه تجهیز برچیدن کارگاه لازم باشد اسناد مناقصه پیمان درج کند. ساختمانهایی که احداث شوند ارزش مصالح بازیافتی هزینه احداث کسر شده حاصل عنوان براورد انها منظور شود.

قدرت توان اجرایی پیمانکار مناسب بوده ماشین الاتی قبیل تاور، وانت، کانکس ... اختیار دارد.

فصل اول :

میلگردهای استفاده شده ساختمان بتنی پزشکان نوع AIII بوده قطرهایی قبیل Q28 Q26 Q24 بعضی موارد Q30 استفاده شده مش حرارتی سقف میلگرد Q10 استفاده شود.

بتن بسته موقعیت استفاده شده دارای عیارهای مختلف جمله 250، 300، 350 400 کیلوگرم هر متر مکعب بوده بطوری که بتن استفاده شده سقف دارای عیار 400 کیلوگرم متر مکعب باشد روان کننده بیشترین مصرف مواد مضاف بتن دارا باشند که موجب شود بتن کارپذیرتر شده نسبت اب سیال تغییر نکند.

با توجه حجم زیاد ستونهای بتنی نیروی لزله توسط ستونها نوع اتصالات انها تیر مستهلک شود بطور کلی نیروی زلزله جذب ستونها شده تقلیل یابد.

بیمارستهانها ساختمانهای پزشکی درمانی درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند چون واحد بیش 300 نفر انها هستند انتظار رود ساختمانها بعد زلزله قابلیت بهره برداری خود بتوانند حفظ کنند.

تیپ تیر ستون بکار رفته متنوع باشند بطوری که ستونها کوچکترین مقطع که cm40 (40 بوده بزرگترین مقطع cm 80(80 استفاده ش ده تیرها داریم :

Cm 25(50 – cm 45(50 – cm 40(50...................... cm 102(70

در ستونها حداقل تعداد میلگردهای طولی چند وجهی تعداد گوشه ستونهای مقطع دایره 6 میلگرد باشد.

تمامی ارماتورها باید بصورت سرد خم شوند مگر اینکه مهندس مسئول شکل دیگر اجازه دهد ارماتوری که قسمتی بتن قرار گرفته نباید کارگاه خم شوند جز انچه نقشه طرح مشخص شده بوسیله مهندس مسئول اجازه داده شود گاهی اساس شرایط اجرایی ممکن خم کردن میلگردها لازم شود خم کردن چنین میلگردهایی کارگاه نباید بدون اجازه مهندس مسئول انجام گیرد همچنین مهندس مسئول باید تعیین کند که ایا میلگردی بصورت سرد خم شوند اینکه انها حرارت داد ضمن خم باید شکل تدریجی باشد. صورت حرارت دادن حرارت باید گونه باشد که بتن اسیبی نرسد.

در زمان بتن ریزی باید دقت شود که ارماتور فلزی کل روغن سایر پوشش غیر فلزی که چسبندگی ارماتور بتن کاهش دهد پاک شده باشد ضمن بستن ارماتورها نباید متقاطع یکدیگر جوش داد مگر اینکه مهندس مسئول اجازه دهد چون جوش دادن میلگردهای متقاطع تواند بوسیله ایجاد اثر بریدگی (notch effect) لحاظ متالو»ی یک میلگرد نقطه جوش شده شدت تضعیف کند.