X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

گزارش کاراموزی عمران


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 20

 

بسمه تعالی

مقدمه

یکی اهداف اساسی وبسیار مهم سیاستگذاران ایجاد ارتباط منطقی هماهنگ صنعت ومحیط کار دانشگاه دانشجو باشد شکوفائی رشد صنایع موثر بوده دانشجویان یادگیری دروس تئوری محظ رهایی داده علم انها کاربردی تر کرده باعث شود عرصه عمل ،ازموده مشکلات نابسامانیهای علمی وعملی محیط کار اشنا شده سرمایه وقت خویش جهت رفع انها مصروف نمایند، جامعهی حال توسعه ما ضروریات باشد .

از منظر دیگر اجرای ساختمانهای اجری ،بتنی وفلزی مقیاس بزرگ وکوچک یک سلسله مسائل فنی دانش رشته مختلف ساختمان بستگی دارد عدم توجه اصول اجرا ساخت بدون توجه اصول تئوری معماری ، محاسباتی تاسیساتی پی خواهد داشت بعضی مواقع لطمات جبران ناپذیری چه لحاظ مالی چه لحاظ جانی جا گذارد خود تاییدی مطلب فوق الذکر یعنی عدم تعامل منطقی صنعت ودانشگاه باشد .

همچنین مسئله بعدی طراحی بنا مطابق استانداردهای روز مقاوم برابر انواع بارهای وارده نظیر زلزله ، طوفان وباد باشد قسمت اجرای انها بایست دقت تمام مبذول شود قبل همه مسائل ،در نظر گرفتن مسائل اقتصادی طرح مهم بنظر رسد . بهر حال مجموع اهداف فوق باعث ایجاد وساخت سازهای ایمنی راحتی کافی گردد جز داشتن تجربیات عملی نمی توان امور مهم دست یافت .با مقدمه شاید اهمیت جایگاه درس دو واحدی کاراموزی برا ما روشنتر شده نگاهی دیگر بپردازیم .

 اجرای ساختمان اسکلت بتنی اگاهی یک سری مسائل فنی علم رشته مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است.

بدیهی عدم توجه مسائل تئوری معماری، محاسباتی تاسیساتی اجرا ساخت اشکالاتی زا پی خواهد داشت زودی تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، باید اسرع وقت ساختمان وسیله تعمیر محافظت کنیم وضمن اجرای اصولی تعمی، عمر مفید ساختمان تداوم بخشیم. چرا بعضی مواقع اشتباه تعمیر ساختمان خسارات مالی وجانی جبران ناپذیری خواهد داشت.

در گزارش کاراموزی سعی شده اصلاعاتی ساختمان بتنی روش روش اجرای انها داده شود.

چگونگی انجام کارهای ساختمانی:

شرح:

روش اصلی ساختن تسهیلات ذیل شرح داده شده اند. روش شرح زیرند:

1-نیروی کار ساختمانی توسط کارفرما (انجام کار توسط خود کارففرما)

2-مدیریت کار ساختمانی توسط کارفرما

الف)استخدام اعضای خود سازمان انجام کار(امانی)

ب)انجام کار توسط پیمانکارهای جز

توجه :می توان یکی دو روش(الف) (ب) هر دو انها کار گرفت.

3- انجام کار ساختمانی توسط پیمانکار عام

4-قرارداد کار ساختمانی طراحی اجرا قرارداد طرح-ساخت(کلید دست)

5-مدیریت حرفه کار ساختمانی

بسیاری سازمان ههای صنعتی بزرگ، شماری ادارات دولتی، خودشان نیروی کار ساختمانی دراختیار دارند. نیروها درجه اول انجام تعمیرات نگهداری کارهای تعویضی استفاده شود.اما چنین نیروهایی معمولا صلاحیت توانیی اجرای پروژه ساختمانی جدید دارند. کارفرماها غالبا، کارکنان ساختمانی خود مدیریت کار ساختمانی جدیدشان استفاده کنند نیروی کار ممکن کارکنانی باشند کارفرما انها مستقیما استخدام کند ممکن خود کارفرما صورت پیمانکاری عام عمل کرده پیمانکار تخصصی قراردادهای فرعی امضاء کند.

احتمالا انجام کار ساختمانی توسط پیمانکارانی عام یک قرارداد اصلی متداول روش ایجاد تسهیلات ساختمانی است.

در اینجا فقط اشاره کنیم کاریرد دو روش جدید ارائه خدمات ساختمانی رو ازدیاد است:

الف)روش طرح-ساخت ( کلید دست)

ب) روش کارگیری میدیرت حرفه امور ساختمانی.

مفهوم کار ساختمانی روش طرح-ساخت کلید دست کارفرمایی موسسه قرار دادی یبندد طبق ان، موسسه طرف قرارداد طراحی ساختن تسهیلاتی عهده گیرد نیازهای خاصی را(معمولا نظر اجرایی) براورده کند. غالبا موسساتی گونه قرارداد تقبل کنند نوع خاصی ساختمان تخصص دارند طاحی استاندارد دارند انها مطابق خواست کارفرما تعدیل کنند.چون هر دو کار طراحی ساخت یک سازمان انجام دهد، مشکلات هماهنگی کار حداقل رسد کار ساختمانی تواند قبل کامل شدن طرح نهایی شروع شود.( روش ساختمانی مرسوم اماکن وجود دارد کار ساختمانی قبل کامل شدن طراحی شروع شود. حالت قرارداد کار ساختمانی مبنای تادیه هزینه خواهد بود. روش ساخت روش "مسیر سریع" گویند). معایب اصلی روش طرح-ساخت مشکل بودن ایجاد رقابت بین تامین کنندگان پیچیدیگی ارزیابی طرح پیشنهادی انها است.

به کارگیری مدیریت حرفه کار ساختمانی ساخت تسهیلات اندازه باروش ساختمانی مرسو تفاوت دارد. حالت، مدیریت ساختمانی مانند نماینده کارفرما عمل کرده هر دو قسمت طراحی ساخت پدیده تسهیلاتی نظر اداره کند. کارفرما طراحی، ساخت مدیریت ساختمانی پروژه سه قرارداد جداگانه بندند. اتخاد شیوه کار ساختمانی دلیل ایجاد هماهنگی نزدیک بین کار طراحی کار ساختمانی امکان صرفه جویی وقت هزینه ایجاد کن. هر چند، مخالفن روش متذکر شوند مدیریت کار ساختمانی مسئولیت مالی کمی پذیرد حتی هیچ مسئولیت مالی قبال پروژه ندارد اینکه هزینه خدامتی او ارائه کند، هر گونه صرفه جویی حاصل بهبود هماهنگی کار طراحی کار ساختمانی ثمر کند.

طراح، محاسب پیمانکاری ساختمان:

در شناسنامه ساختمان، بخشی مربوط سابقه کار افراد زیر وجود دارد:

الف) طراح ساختمان

ب) مهندس محاسب

ج) سازندگان مجریان کارگاه شامل: پیمانکار، مهندس، سرپرست کارگاه، تکنسین، معمار بطور کلی افراد مسئول بخش فنی تعدادی محدود کسانی باشد امر احداث ساختمان شروع کار قسمت اجرای شرکت موثر داشته اند. بخش ادرس کار( شرکت ها) شماره تلفن ثبت شود. صورت بروز اشکال نامبردگان جزء جزء اجرای ساختمان اشنایی کامل دارن، کمک گرفته شود تعمیرات اصولی توجه نقشه موجود شکل کامل انجام شدو طور کلی شناسنامه ساختمان هنگام خرابی تعمیرات جهات بسیار مفید کمک راهنمایی ان، تعمیرات زمان کوتاه صرف هزینه کم انجام شد.

محل احداث ساختمان

مطالعاتی قبل شروع کارها رابطه ساختمان باید انجام شود، مسائلی مانند اثرات جو بارندگی تغییر درجه محیط خصوص فصول سرد یخبندان تاثیرات نامطلوب مخرب مصالح اجزاء قسمت ساخته شده بنا گذارد.

قابل توجه اینکه، هر راه اندازی مجدد جا افتادن کارگاه جهات مختلف، اشکالاتی فراوان وجود دارد جمله مسائل فنی جمع اوری کارگردان نظر بخصوص برداشتن هزینه کمتر اولا: باعث تاخیر تحویل بنا شود ؛ ثانیا: قیمت تمام شده ساختمان افزایش دهد.

قبل شروع یک طرح ساختمانی کوچک بزرگ، باید مقاومت زمین زیر پی جهت دیوارها طراح مشخص شود بتوانند مبنای محل ستون ها، دیوارها مجموع طرح وجود اورد، معمولا زمین مرغوب، رنگ تیره دانه خاک متراکم چسبندگی زیاد دارند.

انواع گوناگون زمین ماسه ای، رسی، دج، سنگی مخلوط نامتناسب هستند.

اکثر زمین ایران انواع زمین رسی است. زمین مقاوم هستند وچنانچه خاک ریز دانه درشت دانه ماسه انها وجود داشته باش، قابل اطمینان خواهد بود. بعضی موارد بنا روی زمین شیب دار رسی احداث شود، حالت باید اصول پایداری بنا توجه شود موقع حرکت زمین خطر رانش وجود نیاید.

زمین دج ترکیبات کامل، متراکم وقابل اطمینان دارند بناهای مرتفع توان روی احداث کرد.

به طور کلی زمین لایه موارد متشکله مختلفی دارند هر لایه ازمایش قرار گیرد، بناهای معمولی، طریق چاه کنی خروج لایه خاک توان نوع زمین اگاه شویم، اما جهت احدا بناهای مرتفع، گمانه زدن(سونداژ) لایه مختلف پی سازی احداث بنا انجام شود.

در بعضی موارد، زمین نظر ماسه نوع خاک دستی است. حالت، پی کنی سطح زمین سخت پیشروی کند پی سازی اصولی صورت نیاز پی احداث شود.

به طور خلاصه، شناخت خاک زمین جهتن عملکرد طراح محاسبات مسائل اولیه بسیار مهم ساخت یک بناست توجهی ان، مشکلات خسارات زیادی بار اورد.

انواع نقشه‌های ساختمانی

نقشه اولیه معماری بنا شکل سه بعدی ( پرسپکتیو ) نشان می‌دهند، تفهیم مجریان بسیار سودمندند. معمولا نقشه‌های فنی اجرایی سه فاز تهیه می‌شود:

الف : نقشه‌های معماری

این نقشه‌ها منظور مشخص کردن ابعد بنا جزئیات ظاهری بناسازیهای داخلی خارجی تفهیم مسائل سازندگان مجری ساختمان تهیه می‌شود. انها می‌توانند پس اجرای یک سلسله مسائل فنی، بنای موردنظر چهارچوب طرح معماری بسازند.

ب : نقشه‌های اجرایی

این نقشه‌های جزئیات گوناگون مانند پلانهای موقعیت، پی سازی، تیرریزی، شیب بندی، برش، نما ... مشخصات هرچه دقیق تر جهت اجرای دقیق اصولی تهیه می‌شود سازندگان استفاده انها همچنین نقشه‌های جزئیات – نقشه‌های ذکر شده تهیه می‌شود – کار دقیق اصولی اجرا می‌کنند. همچنین توجه دفترچه مشخصات ریز مقادیر ( ایتمها )، اسکلت ساختمان شکل سفت کاری نازک کاری ساخته می‌شود.

در بناهای بزرگ، وجود مهندسان معمار، محاسب همکاری نزدیک انها همدیگر باعث می‌شود طرحی وجود اید. بدون همکاری، مسئله ساختن بنای عظیم غیرممکن است.

ج : نقشه‌های تاسیسات

این نقشه‌ها جدا نقشه‌های معماری استراکچر، شامل کلیات جزئیات ابرسانی، فاضلاب، تهویه، دستگاههای گرم کننده سرد کننده ویژه روشنایی برق است.

همان طور می‌دانید، نقشه‌ها هنگام تعمیرات بسیار مفید است. بخصوص هنگام زلزله، سیل حریق قسمتی بنا بین می‌رود استفاده نقشه‌های موجود شناسنامه می‌توان ضایعات پدید امده ساختمان نوسازی کرد.

معمولا اجرای ساختمان باید توجه زمان‌بندی مشخص، نقشه‌های لازم قبل اماده شده، مسائل اقتصادی اجرایی تمامی موارد دیگر انجام کار اقدام کرد.

اکثر اوقات، شروع کار بنای ساختمان پیگیری مراحل مختلف اجرا، سرعت بخشیدن پیشبرد بدون تعطیل شدن زمانهای طولانی دنبال می‌شود مدت زمان پیش بینی شده مراحل پایانی برسد.