X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دنیای اینترنت

کاراموزی پروژه اجرای یک سازه اپارتمانی طبقه واحدی سیستم اسکلت فلزی


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 21

 

دستورالعملهای حفاظتی ایمنی کارگاه ساختمانی

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی ضمن افراد ماشین الات ساختمانی، ابزار مصالح گوناگون سروکار دارند . روابط ویژگی امکان وقـوع حوادث بـرای نیروی انسـانی افـزایش دهـنـد . محـافظت افراد انسانی قبال حوادث نـاشـی کـار اهمیت ویژه برخوردار اسـت . رو بـاید ابـزار ماشین الات بـه طور مستمر بازرسی کامل قرار گـرفـتـه سالم بودن انها اطمینان حاصل شود . بکار گیری ماشین باید افراد تجربه استفاده شود . تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمانی بـاید همه کـارهـا بـا دقت برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. ضمن باید دقت داشته باشیم کـه هنگام کار تخلیه مصالح مزاحمتی همسایگان سایرین ایجاد نشود. همچنین انجام کارهای پر سر صدا شب خودداری شود . صورتی لازم کاری شب انجام شود باید قبلا اجازه شهرداری مقامات مسئول کسب شـود .

اشنایی کلی مکان کار اموزی

مکان کـار امـوزی یک خرابه باشد . پروژه اجرای یک سازه اپارتمانی 3 طبقه 12 واحدی سیستم اسکلت فلزی مـورد نـظـر اسـت .

ابعاد زمین 15 30 متر بوده کـه تقریبا 3/2 (%60) زیربنای ساختمان مورده نظر ما شـامـل مـی شـود :

اینک مـا مرحله پاک سازی خرابه باشیم لذا ابتدا مراحلی کـه قبل پاک سازی بـاید بگذرانیم ذیلا ذکـر نماییم:

ابـتدا کارفرما موظف بـرای انجام مراحل قانونی کسب مجوز پاک سازی بـه شهرداری دیگر مراجع ذیربط مراجعه کند.

پس انجام مراحل قانونی کسب مجوز پاک سازی کارفرما موظف بـه دادن تعهـدی مبنی بـر عدم ایجاد مزاحمت سلب اسایش بـرای همسایگان عـدم ایجاد سد معبر خیابان هنگام ساخت پاک سازی باشد . ضمن کار فرما موظف تعهد مبنی جلو گیری تخریب صدمه ساختمان مجاور هنگام پاک سازی سـاخت سـاز باشد .

پس انجام مراحل بالا گـرفتن مجوز پاک سازی اجازه مهندس ناظر احتیاط کامل ارئه تمهیداتی خاص هنگـام پاک سازی جهت جلو گیری اسیب بـه ساختمانهای مجاور شروع بـه پاک سازی خرابه نماییم.

پس اخذ مجوز پاک سازی شهرداری قبل پاک سازی خرابه باید سـازمانهای مربوطه قبیل سازماناب برق گـاز ... امور کار قرار داده هماهنگی هـای لازم بعمل اوریم نسبت نصب انها اقدام نماییم .

پاک سازی خرابه

کارفرما صرفه جویی وقت هزینه عملیات پاک سازی گودبرداری یک اکیپ پیمانکار سپـرده پـس بستن قـرار داد پیمانکـار طبق قرار داد منعقد شده موظف شود خرابه پر زباله جات تمیز کرده بیرون کارگاه منتقل کند.

یک نکته حائز اهمیت پروژه عمرانی ساخت ساز رعایت کامل نکات ایمنی باشد. دانیم که امروزه طبق ائین نامه سازمان نظام مهندسی ایران سازه فلزی باید تیراهن ضرب دری سازه خود استفاده کنند سازه بتونی که سیستم دیوار باربر اجرا شوند باید دارای شناژ بندی افقی عمودی طبق قوانین مندرج ائین نامه باشند. دانیم که عمل مقابله سازه نیروهای جانبی باشد.

حال توجه اینکه کشور ما منطقه زلزله خیز قرار گرفته اجرای نکته الزامات دارای اهمیت فوق العاده باشد.

گودبرداری

یـک لـودر چـرخ لاستیکی بـه کـارگاه اورده سپس لودر شروع کار کرد. سپس خاک حاصله توسط همان لودر یک کامیون بارگیری کرده بـه مکان دیگری انتقال دادیم.

برای عبور مرور لودر هنگام گودبرداری محل کارگاه یک رمپ ایجاد کرده بودیم که پـس اتمام کار لودر توسط کارگران دست افزار بیل کلنگ تخریب نمودیم .

کـارگـران وسیله بیل کلنگ مشغول تخریب خاک برداری رمـپ گردیدند. پس اتمام کـار پـایان مرحله سطح کار ــ زمین کارگاه ــ کاملا اب داده توسط غلتک دستی کوبیدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود بعدهـا اثـر وزن ساختمان نشست نـکـنـد .

البته باید متذکر شوم که قبل شروع گودبرداری باید درخت بوتـه احتمالی که محل کارگاه موجود محل کار جمع اوری نمود که کار عملیات بوته کنی گویند.

همچنین باید محل چاه قدیمی تختـه سنگ موانعی ممکن موجب حادثه شوند شناسایی نسبت ایمن سازی انها اقدام نمود. اگر گود برداری پایداری ساختمان هـای مجاور دچـار مخاطره شود بـاید ایمنی انها بوسیله شمع بندی زیر پایه هـا، سپر مهار کردن ساختمان هـا بطور مطمئن اطمینان حاصل نمود.

این عوامل حفاظتی باید تـا رفع خطر مرتبا وسیله اشخاص ذیصلاح بـازدید شـونـد تـا موجبات حفاظت مـوثـر ساختمان هـای مجاور امنیـت جانی کـارگـران هـمـسـایـه هـا نـیـز تـامیـن بـاشـد. پیمانکارموظف تجهیزات ایمنی لازم بـرای حفاظت کارگران اختیار انها قرار دهـد. حفاری بیل کلنگ کارگران باید فاصله کافی ازیکدیگر داشته باشند. گـودالـهـا شیارهـای عمیق کـه عمق انها یک مـتـر بیشتر باشد نباید کارگران تنهایی بکار گمارد .

خاکـبـرداری زمین هـای بـا رطـوبـت طبیعی تـوان تـا عمق یک مـتـر، بـرای مـاسـه 25/1 مـتـر، ماسه رس دار 5/1 مـتـر، بـرای خـاک رس 2 مـتـر خاک بسیار متراکم بدون پایه هـای ایمنی، سپر حائل انجام داد. سـایر موارد بـا تـوجـه بـه جنس خاک ، عمق گـودبـرداری شرایط ترافیکی اطراف تدابیر ایمنی لازم توسط مسئولان اتخاذ گـردد. لازم ذکر که خاک منطقه جنس رس باشد.

پـیـاده کـردن نـقـشـه

هدف پیاده کردن نقشه معنی انـتـقـال نقشه ساختمان روی کاغذ روی زمین ابعاد اصلی باشد. بطوریکه محل دقیق پی ستون هـا ابعاد انها روی زمین مشخص گردد. موقع پیاده کردن نقشه نقشه پی کنی استفاده شـود. بـرای نقشه ساختمان هـای مهم معمولا دوربین نقشـه بـرداری استفاده شـود. نقشه ساختمان کوچک معمولی مـتـر ریسمان کـار استفاده شـود .

کــارگــران بـا حـضـور مهندس نـاظـر بـه پیاده کـردن دقیق نقشه فونداسیون اقـدام کـردنـد. بـه گـونـه وسیله متر، ریسمان کار گچ کاملا ابعاد فونداسیون مشخص کرده زمین پیاده کـردنـد.

بـتـون مگــر

بتون مـگـر کـه بـه بـتـون لاغر نـیـز گـویند اولین قـشر پی سـازی بـاشد. مقدار سیمان بتون مگر حدود 100 الی 150kg/m3 . بتون مگر معمولا دو دلیل استفاده قرار گـیـرد :

1 : جلو گیری تماس مستقیم بتون اصلی فونداسیون خاک.

2 : رگلاژ کف فونداسیون ایجاد سطحی صاف ادامه پی سازی.

کـارگـران پـس ساختن بـتـون مگر، جـاهـای مشخص شـده بــه ضخامت حدودا ده سانتی متر ریخته سطح روی بـا ماله تقریبا صاف کردند .

جالب توجه کـه بـرای ساختن بتون مگـر عیار صد پنجاه ، پیمانه کـردن تعیین عیار حـلـب هـای بیست کیلوگرمی روغن استفاده .

کارگران پس ریختن بتون مگر گذشت حدودا سه الی چهار ساعت اب دادن مختصر سطحی پرداختند. لازم ذکر هنگام ریختن بتون مگـر حدودا هر طرف هفت ده سانتیمتر بیشتر ضـخـامـت فونداسیون بتون ریزی کردیم. البته کار سهولت اجرای قالب بندی کفراژبندی بود